stoppen met de b.v.

Tot 2014 kon je een ontslagvergoeding onderbrengen in een stamrecht B.V. Dit was fiscaal gezien voordelig, onder meer omdat je de loonheffing over de ontslaguitkering daarmee uitstelde. De oprichting van een stamrecht B.V. werd ook vaak gezien als een spaarpotje om een toekomstig pensioentekort te compenseren.

Nu kan het zo zijn dat je met de stamrecht B.V. wilt stoppen, bijvoorbeeld vanwege de jaarlijkse administratieve verplichtingen/kosten of gewijzigde persoonlijke omstandigheden. Dat kan, de stamrecht B.V. wordt dan geliquideerd en ontbonden.

Afrekenen bij het stoppen met de B.V.

Voordat je de stamrecht B.V. kunt ontbinden, moet de stamrecht B.V. over de stamrechtverplichting (de ontslagvergoeding zoals destijds is afgestort bij de stamrecht B.V. en opgerent of berekend) afrekenen met de belastingdienst. Daarvoor zal een berekening van de afkoopwaarde van de stamrechtverplichting moeten worden gemaakt.

Concreet heeft dat tot gevolg dat de stamrecht B.V. over die afkoopwaarde loonheffing moet afdragen aan de belastingdienst. Daarnaast zal er moeten worden gekeken of jij (of anderen) nog vorderingen of schulden hebt op/aan de stamrecht B.V.

Heeft de stamrecht B.V. nog uitkeerbare winst?

Als de stamrecht B.V. na de afkoop nog over niet uitgekeerde winst beschikt, moet deze aan haar aandeelhouder worden uitgekeerd. Deze winstuitkering is beter bekend onder de naam: dividend. Over dit dividend is 25% inkomstenbelasting verschuldigd en het vormt inkomen in box 2.

Wat is de procedure bij ontbinding van de stamrecht B.V.

Als je de stamrecht B.V. wilt ontbinden moeten de volgende stappen worden ondernomen:

  • berekening afkoopwaarde stamrechtverplichting;
  • over de afkoopwaarde van de stamrechtverplichting moet direct loonheffing worden ingehouden en afgedragen aan de belastingdienst;
  • opstellen van een overeenkomst waarin de afkoop van de stamrechtverplichting wordt vastgelegd;
  • opstellen van jaarrekening in het jaar van ontbinding, tot het moment van ontbinding en publiceren jaarrekening bij de Kamer van Koophandel: dat is dan bijna altijd een gedeelte van het boekjaar;
  • als er dividend wordt uitgekeerd moet er een aangifte dividendbelasting worden ingediend en moet direct de dividendbelasting worden afgedragen aan de belastingdienst;
  • er moet een Vergadering van Aandeelhouders gehouden worden, waarbij besloten wordt tot ontbinding van de vennootschap, alsmede een bestuursbesluit daartoe;
  • bij de Kamer van Koophandel moet met een formulier melding worden gemaakt dat de stamrecht B.V. is ontbonden;
  • na afloop van het jaar van ontbinding met er een aangifte vennootschapsbelasting voor de stamrecht B.V. worden ingediend bij de belastingdienst;
  • je moet als aandeelhouder de boekhouding van de stamrecht B.V. 7 jaren bewaren.

Als je stamrecht B.V. alleen is gebruikt voor het beheer van kapitaal (je ontslagvergoeding), dan is het simpel om snel het geld uit je stamrecht B.V. te halen. Er hoeft namelijk geen vereffening plaats te vinden. Deze vlugge opheffing van een stamrecht B.V. noemen we ook wel een ‘turboliquidatie’: als de stamrecht B.V. op het tijdstip van haar opheffing geen baten meer heeft, houdt zij direct op te bestaan.

Wat is de kosten van een turboliquidatie bij een stamrecht B.V.

Als je stamrecht B.V. via een turboliquidatie kan worden ontbonden en er is sprake van een ‘standaard’ administratie, kan Ficalis de gehele ontbinding voor
€ 750,- excl. BTW verzorgen. Daarvoor worden alle bovengenoemde punten die bij ‘Wat is de procedure bij ontbinding van de stamrecht B.V.’ zijn aangegeven voor je verzorgt.